Jesteś bezpiecznym kierowcą?

Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów (art. 80a-80e)

Strona 1/5

Art. 80a.
1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej „ewidencją”.

2. W ewidencji gromadzi się dane o pojazdach:

 • 1) zarejestrowanych na podstawie art. 73 albo art. 74 oraz o ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy;
 • 2) w stosunku do których wydano ostateczną decyzję uchylającą decyzję wydaną na podstawie art. 73 albo art. 74 albo decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanej na podstawie art. 73 albo art. 74, albo wydano decyzję odmowną na podstawie art. 74, albo decyzję umarzającą postępowanie po wydaniu decyzji w trybie art. 74, oraz o ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy;
 • 3) wymienionych w art. 71 ust. 1, które nie zostały zarejestrowane, w stosunku do których:
  • a) przeprowadzono badania techniczne,
  • b) zawarto umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.

3. W ewidencji wyodrębnia się zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, poprzez jego umieszczenie w odrębnym środowisku informatycznym, spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669).

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

Art. 80b.
1. W ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) identyfikujące pojazd:

 • a) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,
 • b) numer rejestracyjny pojazdu;

2) o właścicielu pojazdu:

 • a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
 • b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
 • c) datę i miejsce urodzenia,
 • d) numer identyfikacyjny REGON,
 • e) adres zamieszkania (siedziby),
 • f) datę zgonu;

3) o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:

 • a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
 • b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
 • c) datę i miejsce urodzenia,
 • d) numer identyfikacyjny REGON,
 • e) adres zamieszkania (siedziby),
 • f) datę zgonu;

4) o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu):

 • a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
 • b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
 • c) datę i miejsce urodzenia,
 • d) numer identyfikacyjny REGON,
 • e) adres zamieszkania (siedziby),
 • f) datę zgonu;

5) o zbyciu pojazdu:

 • a) datę zgłoszenia zbycia pojazdu,
 • b) datę zbycia pojazdu,
 • c) dane nabywcy:
  – imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
  – numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
  – datę i miejsce urodzenia,
  – numer identyfikacyjny REGON,
  – adres zamieszkania (siedziby),
  – datę zgonu;

6) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:

 • a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby),
 • b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
 • c) datę i miejsce urodzenia,
 • d) numer identyfikacyjny REGON,
 • e) dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
 • f) dane o umowie;

7) o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe:

 • a) dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy,
 • c) numer pozycji w rejestrze zastawów,
 • d) datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów,
 • e) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika,
 • f) numer PESEL zastawnika,
 • g) numer identyfikacyjny REGON zastawnika,
 • h) datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów,
 • i) nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu;

8) o dokumentach pojazdu:

 • a) dane o dowodzie rejestracyjnym,
 • b) dane o pozwoleniu czasowym,
 • c) dane o karcie pojazdu

– oraz o ich wtórnikach;

9) o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, o nalepkach kontrolnych, oraz o ich wtórnikach;

10) o badaniach technicznych pojazdu;

11) o szkodach istotnych;

12) o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia);

13) techniczne o pojeździe;

14) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu;

15) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;

16) o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu;

16a) o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów;

17) o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego wyrejestrowaniu;

18) o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji;

19) identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub zmiany danych;

20) o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8–18 i 20, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2.

3. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się.

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723).

r e k l a m a