Prowadź mądrze, spokojnie i bezpiecznie - nie musimy niszczyć zdrowia i życia tak wielu ludzi na polskich drogach!

Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a-100e)

Strona 1/4

Art. 100a.
1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej „ewidencją”.

2. (uchylony)
3. (uchylony)

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100aa.
1. W ewidencji gromadzi się dane o:

 • 1) osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”;
 • 2) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • 3) osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;
 • 4) osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
 • 5) wykładowcach prowadzących szkolenie;
 • 6) egzaminatorach;
 • 7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • 8) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
 • 9) instruktorach techniki jazdy;
 • 10) instruktorach prowadzących szkolenie;
 • 11) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
 • 12) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
 • 13) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
 • 14) ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
 • 15) ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.

2. W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.

3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.

4. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, gromadzi się następujące dane:

 • 1) imię i nazwisko;
 • 2) datę i miejsce urodzenia;
 • 3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 • 4) obywatelstwo;
 • 5) adres zamieszkania;
 • 6) datę zgonu;
 • 7) o uprawnieniach;
 • 8) o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
 • 9) o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
 • 10) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
 • 11) o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
 • 12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;
 • 13) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • 14) o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • 15) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym;
 • 16) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1629);
 • 17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, instruktorze techniki jazdy, ośrodku doskonalenia techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie;
 • 18) o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;
 • 19) o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • 20) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • 20a) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
 • 21) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 • 22) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

5. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gromadzi się następujące dane:

1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;

2) datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę;

3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;

4) imię i nazwisko;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) datę zgonu;

7) fotografię;

8) wzór podpisu;

9) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

10) obywatelstwo;

11) adres zamieszkania;

12) telefon, adres poczty elektronicznej – o ile został podany we wniosku;

13) o posiadanych uprawnieniach;

14) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;

15) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil;

16) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

17) wskazanie, czy wniosek dotyczy:

 • a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
 • d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
 • e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

18) dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;

19) dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;

20) dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;

21) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;

22) dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane;

23) o egzaminach państwowych;

24) o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym.

6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5–10, gromadzi się następujące dane:

 • 1) imię i nazwisko;
 • 2) datę i miejsce urodzenia;
 • 3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 • 4) numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;
 • 5) dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;
 • 6) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;
 • 7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.

7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11–13 i 15, gromadzi się następujące dane:

 • 1) nazwę;
 • 2) numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
 • 3) numer identyfikacyjny REGON;
 • 4) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
 • 5) o wpisach i skreśleniach.

7a. W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące dane:

 • 1) nazwę;
 • 2) adres siedziby albo oddziału terenowego;
 • 3) numer identyfikacyjny REGON;
 • 4) numer rozpoznawczy;
 • 5) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7–12 i 14–22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.

r e k l a m a