Nigdy nie prowadzę po alkoholu!   NigdyNieJezdzePoAlkoholu.pl

Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a-100e)

Strona 4/4

Art. 100ai.
1. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy udostępnia się właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej przy wykorzystaniu Europejskiej Sieci Praw Jazdy.

Art. 100aj.
1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji, udostępnia się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.

2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

 • 1) dane wymagane do uzyskania dostępu do poszczególnych danych,
 • 2) szczegółowy zakres udostępnianych danych – mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Art. 100ak.
1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także osobie, której one dotyczą.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Art. 100al.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 100ag–100ak, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Art. 100am.
1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane do ponownego wykorzystywania także za pośrednictwem usług sieciowych.

Art. 100an.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 100ah ust. 4, art. 100ak ust. 2, art. 100al ust. 2 oraz art. 100am ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania i przekazywania danych z ewidencji.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah i art. 100ak–100am, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

Art. 100ao.
Udostępnienie i przekazywanie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

1) nieodpłatnie, w przypadku danych:

 • a) udostępnianych na podstawie art. 100ah–100ak,
 • b) przekazywanych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 2 organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 100ah ust. 1, w celach niekomercyjnych,
 • c) udostępnianych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 3, w celach komercyjnych i niekomercyjnych;

2) odpłatnie, w przypadku danych:

 • a) udostępnianych na podstawie art. 100al,
 • b) przekazywanych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 2, w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Art. 100ap.
1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby lub jednego podmiotu nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych określa się według wzoru:

O = K × (A + B) + M gdzie:

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych,
K – współczynnik wynoszący:

 • a) 1,0 – do celów niekomercyjnych,
 • b) 1,5 – do celów komercyjnych,

A – opłata za prace informatyczne, gdzie A = 0,5H1 × Z + 0,5H2 × Z + 0,75H3 × Z + 10H4 × Z + H5 × Z

B – opłata za prace eksploatacyjne, gdzie B = 1,5H6 × 10Z + H7 × 10Z + 1,5H8 × 10Z + 0,6H9 × 10Z + 0,5H10 × 10Z

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają:

 • H – ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:
 • H1 – czas trwania prac programowo-projektowych,
 • H2 – czas opracowania dokumentacji programowej,
 • H3 – czas trwania prac analitycznych i projektowych,
 • H4 – czas opracowania nowego programu,
 • H5 – czas opracowania programu z gotowych modułów,
 • H6 – czas wyboru podzbioru z bazy danych,
 • H7 – czas przetwarzania wybranych danych,
 • H8 – czas wykonania tablicy statystycznej,
 • H9 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych jednostkowych,
 • H10 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,
 • Z – opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji.

3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23 000 zł.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

 • 1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji,
 • 2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji,
 • 3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji – mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie danych oraz tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych.

Art. 100aq.
W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji.

Art. 100b. (uchylony)
Art. 100c. (uchylony)
Art. 100d. (uchylony)
Art. 100e. (uchylony)

Koniec rozdziału

r e k l a m a