Jesteś doświadczonym kierowcą? Znasz się na przepisach ruchu drogowego? Podziel się wiedzą na Forum »

Taryfikator: Inne wykroczenia

 1. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł (art.45 ust.1 pkt 8)
 2. Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi: 300 zł (art.39 ust.1 pkt 2)
 3. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3)
 4. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
  • nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł (art.66)
  • pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł (art.71)
 5. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł (art.45 ust.1 pkt 9)
 6. Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł (art.45 ust.1 pkt 10)
 7. Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym: 50 zł (art.39 ust.1 pkt 10)
 8. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości: 200 zł (art.30)
 9. Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami: 200 zł (art.5)
 10. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: od 200 do 500 zł (§ 2)
 11. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 300 zł (art.8 ust.1 lub 2)
 12. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
  • B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 18 ust.1–3)
  • B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 18 ust.11)
  • B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 28 ust.1 albo 6)
  • B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 29)
  • D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 52 ust.6 w zw. z § 2 ust.4 albo § 52 ust.4 w zw. z § 2 ust.4)
  • P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 90 ust.2 i § 92 albo § 90 ust.4 i § 92)

r e k l a m a