W 2017 roku na polskich drogach śmierć poniosło 2831 osób! (policja.pl)

Taryfikator mandatów: Inne wykroczenia

1. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł.

2. Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi: 300 zł.

3. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł.

4. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

  • nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł,
  • pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł.

5. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł.

6. Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł.

7. Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym: 50 zł.

8. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości: 200 zł.

9. Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami: 200 zł.

10. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: od 200 do 500 zł.

11. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 300 zł.

12. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:

  • B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550 zł,
  • B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400 zł,
  • B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400 zł,
  • B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400 zł,
  • D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800 zł,
  • P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł.

r e k l a m a