Nigdy nie prowadzę po alkoholu!   NigdyNieJezdzePoAlkoholu.pl

Taryfikator mandatów: Używanie pojazdów w ruchu drogowym

1. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300 zł.

2. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł.

3. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200 zł.

4. Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł.

5. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50 zł.

6. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100 zł.

7. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 100 zł.

8. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł.

9. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

  • kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 200 zł,
  • oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 50 zł,
  • kierującego innym pojazdem: 200 zł.

10. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

  • włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 200 zł,
  • zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 50 zł.

11. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby: 200 zł.

12. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 200 zł.

13. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 200 zł.

14. Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego: 100 zł.

15. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 50 zł.

16. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł.

17. Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji: 100 zł.

18. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł.

19. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł.

r e k l a m a