Kontrola drogowa

Kontrola drogowa – uprawnienia policji

Policjant ma prawo do legitymowania uczestników ruchu drogowego. Nie musi być to powodowane naruszeniem przepisów ani uzasadnionym podejrzeniem takiego naruszenia. Kontrola dokumentów może być rutynowa, a kierowca zatrzymanego pojazdu (lub pieszy) ma obowiązek je okazać. Policjant jest także uprawniony do żądania poddania się przez kierującego pojazdem (lub inną osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że mogła kierować pojazdem) badaniu na obecność alkoholu lub innego środka psychoaktywnego w organizmie.

Kierowcy powinni wiedzieć także, że choć w Polsce funkcjonuje instytucja badań technicznych pojazdów, a badanie potwierdzane jest odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, policjant podczas kontroli drogowej także ma prawo zbadania stanu technicznego pojazdu. Ponadto może sprawdzić, czy pojazd posiada odpowiednie wyposażenie.

Policja może używać urządzeń rejestrujących, w celu weryfikacji czy pojazdy poruszają się z odpowiednią prędkością lub nie łamią innych przepisów ruchu drogowego (np. nieprawidłowe wyprzedzanie, brak zatrzymania przed znakiem „stop”). Szczegółowe warunki techniczne użytkowania urządzeń rejestrujących przez policję, określa kodeks.

Jakie polecenia może wydać policjant w trakcie kontroli drogowej?

Policjant może zatrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem w określonych przypadkach, kiedy kierowca dopuści się przekroczenia przepisów. W trakcie kontroli drogowej, policjant może wydawać osobie kontrolowanej polecenia dotyczące tego, jak powinna się ona zachować (np. aby nie wysiadała z samochodu). W niektórych przypadkach policjant może także uniemożliwić uczestnikowi ruchu korzystanie z pojazdu – np. w sytuacji, gdy kierujący znajduje się on pod wpływem alkoholu lub stan techniczny pojazdu nie pozwala na jego bezpieczne wykorzystywanie na drodze. Policjant może także przemieścić lub usunąć z drogi pojazd na koszt właściciela pod pewnymi warunkami – np. gdy znajduje się on w miejscu mogącym zagrażać innym uczestnikom ruchu.

W ściśle określonych przez kodeks drogowy sytuacjach, część uprawnień policji w kwestii kontroli ruchu drogowego może posiadać Straż Graniczna, straż gminna lub miejska, a także straż leśna lub Straż Parku oraz osoby działające w imieniu zarządcy drogi.