Policjant

Zadania policji związane z ruchem drogowym

W związku z tym, że policja jest organem odpowiedzialnym za dbanie o bezpieczeństwo i porządek ruchu drogowego, a także za kontrolowanie go, posiada szereg uprawnień, określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Jednym z podstawowych uprawnień policjantów jest możliwość przeprowadzania kontroli, legitymowania uczestników ruchu i wydawania im poleceń (w szczególnych sytuacjach). Do tych kompetencji należy m.in. sprawdzanie posiadania przez kierowców odpowiednich dokumentów, legitymowania ich, sprawdzanie stanu technicznego i wyposażenia ich pojazdów, a także kontrola stanu trzeźwości. Policja może także sprawdzać prędkość, z jaką porusza się dany pojazd, weryfikować czy nie została przekroczona (w tym celu policja może używać urządzeń kontrolno-pomiarowych). Podobnie, czy nie został przekroczony dopuszczalny czas postoju czy jazdy.

Kto oprócz policji może kontrolować ruch drogowy?

Policja nie jest jedynym organem posiadającym uprawnienia dotyczące ruchu drogowego. Kodeks drogowy określa, że mają te także funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych. Mogą oni prowadzić kontrolę ruchu, a także m.in. odmówić wjazdu na teren Rzeczypospolitej.

W gminach lub miastach, w których funkcjonuje straż miejska lub gminna, może ona prowadzić kontrolę ruchu drogowego w pewnym zakresie. Taka straż posiada dużo mniejsze kompetencje niż policja czy Straż Graniczna oraz większe ograniczenie terytorialne (terytorium gminy lub miasta).

Organem kontrolującym ruch drogowy może być także straż leśna lub Straż Parku. Mówimy tutaj o ruchu odbywającym się na terenie lasów i parków narodowych. W szczególnych sytuacjach, kontrolę ruchu drogowego (z pewnymi ograniczeniami) mogą wykonywać także osoby działające w imieniu zarządcy drogi.

Kontrola ruchu drogowego, wykonywana przez powyżej wymienione organy może odbywać się tylko pod warunkiem uzyskania upoważnienia do wykonywania takiej kontroli od komendanta powiatowego lub miejskiego policji.