Nigdy nie prowadzę po alkoholu!   NigdyNieJezdzePoAlkoholu.pl

Taryfikator mandatów: Kierujący

1. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:

  • uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł,
  • uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł.

2. Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł.

3. Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł.

4. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł.

5. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500 zł.

6. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500 zł.

r e k l a m a